Loading

SÕIDUKI ÜÜRILEPING

Üürileandja: …………………………………………..

Üürilevõtja: …………………………………………..

Sõiduk:  …………………………………………..

reg. nr.  …………………………………………..

Sõiduki väljaandmise koht ja aeg

Sõiduki tagastamise koht ja aeg:

Üüritasu kogu kasutusaja eest:

Tagatis:

Kasutamise eesmärk:  Isiklikud sõidud.

Käesoleva üürilepinguga annab Üürileandja Sõiduki kasutada Üürilevõtjale vastavalt lepingu tingimustele. Üürilevõtja maksab Üürileandjale üüritasu kasutusaja eest ning tagatise hiljemalt üüriperioodi esimeseks päevaks. Viivis tasumata jätmisel on 1 % päevas tasumata summalt. Tagatise tagastab Üürileandja peale sõiduki tagastamist. Üürilevõtja tagab igapäevase kontrolli Sõiduki tehnilise seisukorra üle, kontrollides rehvide seisukorda, mootoriõli ja jahutusvedeliku olemasolu vastavalt normidele, Sõiduki valgustusseadmete, kontrolltulede ja rooliseadmete korrasolekut. Ka enne igakordset sõidu alustamist on juht kohustatud veenduma sõiduki tehnilises korrasolekus  ning jälgima sõiduki tehnilist seisukorda sõidu ajal. Tehnilise rikke esinemisel tuleb sõit kuni vea kõrvaldamiseni katkestada.

Üürilevõtja vastutab täies mahus sõidukile tekitatud kahjude eest, mis tekkisid kasutamise perioodil. Kahjujuhtumi(kasko) korral tasub Üürilevõtja omavastutuse 500 EUR Üürileandjale kolme päeva jooksul peale kahjujuhtumit. Kahjujuhtumi korral, mille tulemusena muutus Sõiduk kasutuskõlbmatuks, hüvitab Üürilevõtja Üürileandjale saamata jäänud üüritulu, kuni Sõiduki kasutamist takistava asjaolu kõrvaldamiseni või kuni kindlustusseltsi poolt hüvitise väljamaksmise päevani. Kahjujuhtumi puhul, kus Sõidukit juhtinud isik oli alkoholi- või narkojoobes või puudus juhtimisõigus, vastutab Üürilevõtja kahjude eest täies ulatuses. Rendiperioodil saadud parkimistrahvid tuleb tasuda enne rendiperioodi lõppemist, aga mitte hiljem, kui trahvil näidatud tähtpäeval. Tasumata jätmisel on Üürileandjal õigus nõuda kahekordse trahvisumma tasumist ning trahvi käitlemise tasu 25 EUR.

Kütus ei kuulu üürihinna sisse. Üürilevõtja tagastab sõiduki sama koguse kütusega, millisega ta sõiduki oma valdusesse sai. Tagastades Sõiduki väiksema kütusekogusega, tasub Üürnik puuduoleva kütuse eest 1,5-kordse kütusehinna. Sõidukit on lubatud tankida ainult kvaliteetse kütusega. Lõhnakuuskede ja teiste lõhnatoodete kasutamine Sõidukis on keelatud, kui pole Üürileandja vastavat eriluba.

Sõiduk tagastatakse Üürileandjale puhtana (äsja pestuna). Pesemata Sõiduki tagastamisel rakendub tasu vastavalt hinnakirjale käesolevale hinnakirjale.  Autopesu hinnakiri:

Välipesu                                                                     20 EUR

porimattide puhastus (pesu)                                10 EUR

Salongi puhastus                                                     25 EUR

Keemiline pesu                                                  kuni 200 EUR

Kasutuspiirkond on Eesti Vabariigi piires. Üürileandjal on õigus nõuda Üürilevõtja igakordse rikkumise korral leppetrahvi järgmiselt:  sõiduki tähtaegse tagastamata jätmise korral leppetrahvi 1000 eurot ja üüri kahekordses ulatuses perioodi eest tagastamise kohustuse tekkimisest kuni sõiduki tagastamiseni Üürileandjale; Üürileandja nõusolekuta sõiduki kolmanda isiku valdusesse andmine  500 eurot; Üürileandja nõusolekuta sõiduki kolmanda isiku poolt tagastamisel Üürileandjale 500 eurot; Üürileandja nõusolekuta sõiduki jätmisel tagastamise eesmärgil mitte kokkulepitud kohta Eesti piires 500 eurot, sama asja eest väljaspool Eestit 1000 EUR; Sõidukis suitsetamise või alkoholi tarbimise korral 500 eurot; Üürileandja nõusolekuta loomade vedamise eest 200 eurot; Üürileandja nõusolekuta Eesti Vabariigi piiri ületamisel Sõidukiga 1000 eurot. Lepingust tulenevad vaidlused lahendatakse Harju Maakohtus. Lisakokkulepped:  Üürihind sisaldab ……………. km läbisõitu. Edasi maksab sõit 10 senti/km, mis lisandub üürihinnale.